proof.link/BgoZBVeBN

This Private link's associated file/hash:
"Kurtulus Partners Web Sitesi Tespit-BgoZBVeBN.zip"
was timestamped on 12 February 2019 Tuesday 11:59:00.814 GMT
by Turkey - KamuSM,
in compliance with applicable laws and regulations.

  • Administrator
  • Information
File Location  : Computer
Save Location  : Email
IP Address  : 78.160.27.6
Browser  : Chrome

Timestamped By: Turkey - KamuSM

Hash Value

4efb1ac4d1ba7381f8e723423f7fb5112ce9a2f450c50d38e4d3e3a36a33f875

Signed Hash Value

MIIKIgIBATENMAsGCWCGSAFlAwQCAzCBigYLKoZIhvcNAQkQAQSgewR5MHcCAQEGC2CGGAECAQEFBwMBMC8wCwYJYIZIAWUDBAIBBCBO+xrE0bpzgfjnI0I/f7URLOmi9FDFDTjk0+OjajP4dQIECHIIxRgTMjAxOTAyMTIxMTU5MDAuODE0WjADAgEBAhTOL68HQ3eF... show full

Public Note

This content is a copyrighted material of the company above .
© All rights are reserved.

İşbu web sitesi ve barındırdığı eserler yukarıda adı ve Twitter adresi verilen şirket tarafından ilişkili içeriğinin varlığının gün, ay, yıl, saat olarak tespiti ve üçüncü kişilere karşı ispatı bakımından uluslararası koruma için Litecoin Blockchain’i ve Türkiye’de ise 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 295/a maddesine göre; usulüne göre nitelikli elektronik servis hizmet sağlayıcılar nezdinde zaman damgalanmıştır.
Tüm mali hakları yukarıda adı ve Twitter adresi verilen şirket aittir.